Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school.  De MR bespreekt met de directie de ontwikkeling van de school en de keuzes die daarbij gemaakt worden.

Hierbij worden onderwerpen besproken zoals:

 • Kwaliteit van het onderwijs
 • Jaarplan van de school
 • Begroting
 • Schoolgids
 • Schoolrooster (lestijden, vakanties, studiedagen)
 • Personeelsbezetting (formatie & taakverdeling)
 • Uitkomsten Leerling Resultaten
 • Schoonmaak en hygiĆ«ne
 • Anti-pestbeleid
 • Veiligheid (in en rond de school)
 • Inspectieresultaten
 • Communicatie en betrokkenheid naar ouders

Samenstelling MR De MR op OBS de Meander bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De directeur is geen onderdeel van de MR, maar vertegenwoordiger van het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie). De MR bestaat, met ingang van schooljaar 2016-2017 uit drie teamleden en drie ouders. Vacatures in de oudergeleding van de MR worden bekend gemaakt in de Nieuwsbrief, waarna bij meerdere kandidaten verkiezingen plaatsvinden.

Wat zijn de bevoegdheden van een MR? De Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

Recht op overleg Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken.

Informatierecht  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR alle inlichtingen, die voor de vervulling van de taak van de MR redelijkerwijze nodig is, tijdig verstrekt.

Initiatiefrecht Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR  twee bijzondere bevoegdheden:

Adviesrecht  Bij het adviesrecht moet bij een aantal, in de wet vastgelegde aangelegenheden, het bevoegd gezag advies vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. Hierbij gaat het om zaken als:

 • Meerjarig financieel beleid (besteding van middelen, jaarlijkse begroting)
 • Fusie, samenwerking met een andere school.
 • Aanstellings- en ontslagbeleid personeel
 • Aanstelling- en ontslag schoolleiding
 • Vakantieregeling
 • Nieuwbouw
 • Beleid voor onderhoud en huisvesting

Instemmingsrecht  Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde, in de wet genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Het gaat hier om zaken zoals:

 • Onderwijskundige doelstellingen van de school
 • Schoolplan, zorgplan
 • Schoolreglement
 • Beleid m.b.t. de ondersteunende werkzaamheden van ouders
 • Arbeidsomstandigheden
 • Schoolgids
 • Beleid buitenschoolse activiteiten
 • Bestemming en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage

Wat betekent de MR voor mij als ouder?  Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u een vraag of opmerking laat het ons weten! U kunt ons persoonlijk benaderen of via Digiduif.

 

MR-leden

Oudergeleding:

 • Nicoine Tilleman; toegetreden per schooljaar 2017-2018
 • Debbie Koenen(voorzitter) ; toegetreden per schooljaar 2016-2017
 • Trisha Lieshout; toegetreden per schooljaar 2016-2017

 

 

 

 

 

     Debbie              Thirsa                Nicoline

 

Personeelsgeleding:

 • Annelies Husslage (secretaris en leerkracht groep 1 / 2)
 • Linda Romkes (leerkracht groep 5)
 • Willem Klopper (leerkracht groep 8)

 

Taakomschrijving MR leden 

Voorzitter:

 • Stelt 2 weken voor een MR vergadering een agenda op samen met de secretaris en directeur.
 • Schrijft jaarlijks een jaarverslag en een activiteitenplan.

Secretaris:

 • Stelt 2 weken voor een MR vergadering een agenda op samen met de voorzitter en directeur.
 • Nodigt eventuele sprekers uit om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Notulist:

 • Stuurt binnen 2 weken na de MR vergadering de notulen door aan alle MR leden.

De directie zorgt voor plaatsing van de stukken op de website

MR vergaderingen De MR vergadert 6 maal per jaar en deze vergaderingen zijn in principe openbaar, echter kunnen er onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden. Agenda en verslagen van de vergaderingen van de MR worden gepubliceerd op de website van de school.  De data van de MR-vergaderingen staan op de jaarkalender.