Hoe helpen wij de kinderen die wat extra's nodig hebben?

Voor kinderen die extra hulp nodig hebben op welk gebied dan ook, wordt in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld door de leerkracht. De leerkracht van uw kind en de zorgcoördinator (ZC) houden samen met u voortdurend de vinger aan de pols.

Wanneer uw kind problemen ervaart op school nemen wij contact met u op. Het kan zijn dat uw kind de leerstof te moeilijk vindt of juist extra uitdaging nodig heeft, danwel dat het om gedragsproblemen gaat. In het gesprek zullen wij samen met u voorstellen bespreken om het probleem op te lossen. De leerkracht kan de ZC en zo nodig het ondersteuningsteam inschakelen om naar een oplossing te zoeken.

Enkele kernpunten:

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel

Met de wet Passend Onderwijs hebben besturen van regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Met andere woorden, zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel laat naast de basiszorg ook de extra expertise van de school zien. Voor onze school geldt dat wij bewegelijke kinderen goed kunnen bedienen vanuit ons profiel rond sport en bewegen. Klik hier voor de link naar het ondersteuningsprofiel van onze school.

Handelingsplan voor uw kind
Wanneer uit onderzoek blijkt dat uw kind niet goed mee kan komen op school dan gaan wij met u in gesprek. Wanneer wij samen met u goede afspraken hebben gemaakt over de aanpak van de problemen leggen wij dat vast in een handelingsplan. Tussendoor zullen wij dit plan met u evalueren. Het kan zijn dat ondanks handelingsplannen en/of andere maatregelen de vorderingen van een kind achterblijven. Dan kan het zijn dat we het niet verantwoord vinden om een kind over te laten gaan naar de volgende groep. Dit is een beslissing die we zorgvuldig afwegen en waarbij we u als ouders vanaf het begin betrekken.
Leerlingdossier
Van elke leerling maken we een – grotendeels digitaal – dossier met daarin onder andere gegevens over toetsresultaten, verslagen van besprekingen, verslagen van gesprekken met de ouders, rapportcijfers, handelingsplannen en eventueel verslagen van instanties (bijvoorbeeld van logopedie). De papieren dossiers liggen in een gesloten archiefkast en kunnen dus niet zomaar worden ingekeken, omdat we rekening houden met de regels voor privacy. U heeft het recht om het dossier van uw eigen kind in te zien.