Ondersteuningsplan

De zorgcoördinator (ZC) speelt een cruciale rol bij de zorgstructuur binnen de school. Onze zorgstructuur is erop gericht proactief te handelen. De zorgcoördinator moet zorgen voor duidelijke lijnen in de zorg op school voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Zorg op alle vlakken
Als blijkt dat kinderen meer zorg nodig hebben en als de leerkracht aangeeft niet meer te weten hoe hij/zij het beste kan handelen, dan wordt uw kind besproken in het zorgbreedteoverleg. Dit is een overleg waarin de leerkracht en de ouders, de zorgcoördinator (ZC), de directeur, de schoolondersteuner (orthopedagoog) en iemand van de GG&GD zitten. Samen zoeken zij naar concrete en bruikbare adviezen voor hulpverlening.

Enkele belangrijke punten uit het plan:

Breed ondersteuningsteam (BOT)

Als blijkt dat kinderen meer zorg nodig hebben en als de leerkracht aangeeft niet meer te weten hoe hij/zij het beste kan handelen, dan wordt uw kind besproken in het BOT. Dit is een overleg waarin de IB-er, de directeur, de leerrkacht de jeugdverpleegkundige (van de GG&GD), de orthopedagoog van uit Dynamica (tevens schoolondersteuner)  samen met u aan tafel zitten. Met elkaar zoeken wij naar concrete en bruikbare adviezen die moeten leiden naar passend ondersteuningsaanbod voor uw kind. 

Ondersteuning door instanties
Voor hulpvragen van kinderen waar de school zelf geen oplossing voor heeft, kunnen we ondersteuning vragen aan het Advies- en Begeleidingscentrum Zaanstad. Hiervoor wordt eerst met ouders gesproken en wordt om hun toestemming gevraagd. Om een uitgebreid beeld van een kind te krijgen, is dan een nader onderzoek nodig. Hiervoor komt een deskundige op school om te observeren en een aantal testjes met het kind te doen.
Leertijdverlenging

Wanneer uit onderzoek blijkt dat ondanks handelingsplannen en/of andere maatregelen de vorderingen van een kind achterblijven, kan het zijn dat we het niet verantwoord vinden om een kind over te laten gaan naar de volgende groep. Dit is een beslissing die we zorgvuldig afwegen en waarbij we de ouders vanaf het begin betrekken. Op onze school wordt onder bepaalde omstandigheden leertijdverlenging toegepast. Deze mogelijkheid tot leertijdverlenging bestaat in de groepen 2 t/m 4. In de groepen 5 t/m 8 zal hiervoor zeer sporadisch gekozen worden.